ANBI-gegevens                                           

Naam
Evangelische Gemeente “Jozua” ook wel bekend als Jozua Gemeente of Jozua Drachten.

Bezoekadres en postadres
Oosterstraat 35-37, 9203 BA Drachten.

RSIN
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer): 807136505

Registratienummer Kamer van Koophandel
01170257

Publicatieverplichting
https://anbi.nl/publicatieverplichting/evangelische-gemeente-jozua-drachten/

Website
www.jozuadrachten.nl

Email
info@jozuadrachten.nl

Doelstelling (uit artikel 2 punt 1 en 2 van de statuten)

Het kerkgenootschap (hierna ook te noemen: ‘de gemeente’) stelt zich ten doel: het verkondigen van de boodschap van Jezus Christus dit op grondslag van de Bijbel als Gods Woord. De gemeente probeert dit doel te bereiken onder andere door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Bestuurssamenstelling

Huidige bestuursleden: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

Het werk van bestuursleden geschiedt volledig onbezoldigd en op vrijwillige basis. Zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte onkosten.

Geldmiddelen

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:

 • bijdragen van leden: vrijwillige giften en collectes
 • subsidies, bijdragen van derden en rente
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • andere inkomsten.

Het beheer van het vermogen

 • Het boekjaar van het kerkgenootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
 • Aan het einde van ieder boekjaar wordt door de penningmeester de jaarrekening (balans en exploitatierekening) opgemaakt.
 • Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van gemeente zodanig aantekeningen dat daardoor steeds haar rechten en verplichtingen worden gekend.
 • De jaarrekening en begroting worden door het bestuur vastgesteld.
 • Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een deskundige die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
 • Het bestuur laat minstens één maal per jaar de financiële administratie controleren door een vanuit de gemeente benoemde kascommissie.
 • Alle financiële bescheiden worden 10 jaar bewaard.
 • Het bestuur legt in de jaarlijks vergadering aan de leden van de gemeente rekening en verantwoording af van haar financieel beheer en presenteert ook de begroting voor het komende jaar.
 • De gemeente heeft geen winstoogmerk.

De besteding van het vermogen

De penningmeester is belast met het beheer en de administratie van de geldmiddelen van de gemeente. Hij ontvangt giften, collectes & andere inkomsten en is bevoegd uitgaven voor de gemeente te doen.

Ongeveer eens in de 8 weken brengt de penningmeester financieel verslag uit in de vergadering van het Bestuur en worden financiële zaken besproken.

Ontbinding van het kerkgenootschap

Een eventueel batig saldo van het ontbonden kerkgenootschap zal worden overgedragen aan overeenkomstige kerkgenootschappen, die met name in het besluit van ontbinding genoemd zullen worden (Artikel 10 van de statuten).

Het beleidsplan

De Evangelische Gemeente Jozua wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van liefde en geborgenheid. Waar het veilig is om de noden van het leven bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. Waar mensen kunnen groeien in roeping en bedieningen en leren om als bouwstenen te functioneren in de gemeente en ook in de maatschappij. Waar in de samenkomsten, die elke zondagmorgen worden gehouden, mensen worden opgebouwd in hun geloof om een vredig en rustig leven te leiden en God de Schepper te aanbidden en te danken.

Voor de komende periode continueert Evangelische Gemeente Jozua het organiseren van onder andere:
 Samenkomsten op zondagmorgen of een ander moment in de week.
 Kinderwerk en tienerwerk tijdens de zondagse samenkomsten.
 Jozua Community staat voor hechte gemeenschap met God en elkaar. Hieronder
vallen verschillende activiteiten van onze gemeente. Binnen Jozua Community
willen we omzien naar elkaar en samenkomen in de tegenwoordigheid van God.
 Pray Together (bidstonden) voor de gemeente op 1 keer per 2 weken op
woensdagavond. Waar gebeden wordt voor diverse punten die op dat moment
actueel zijn voor zowel de gemeente als ook de samenleving.
 Jozua Teaching: regelmatig komen Family Groups (huiskringen) samen voor
ontmoeting en onderwijs. Ook worden in de winterperiode Bijbelstudie-avonden
gehouden.

 Het blijven ondersteunen van zendelingen die door de gemeente zijn uitgezonden.
.
Verslag activiteiten in 2019
 Wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen. In deze diensten spreken zowel eigen leden als
ook sprekers van buiten de gemeente.
 Er werden in het voorjaar een aantal avondbijeenkomsten gehouden: “In Zijn aanwezigheid”.
 En in de herfst 3 avonden “Ontdek meer” met als thema Gods Heilsplan.
Jozua Community
o Pray Together: bidstonden op de eerste en derde woensdag van de maand.
o Jozua Teaching; de Family Groups en Bijbelstudieavonden.
o In september houden we een Familiedag als begin van het winterseizoen.
o Jozua Herstel: mogelijkheid voor gemeenteleden en anderen om een afspraak te
maken om te laten bidden voor herstel van geest, ziel en lichaam.

 De kinderen hebben tijdens een deel van de dienst een eigen programma.
 Enkele keren per jaar houden we een gezinsdienst: een feestelijke dienst voor het hele gezin.
 Ook voor de tieners zijn er speciale bijeenkomsten.
 Ondersteuning zendelingen. Door de gemeente zijn zendelingen uitgezonden welke deels
door de gemeente financieel worden ondersteund.
Eén gezin is werkzaam onder zigeuners voor de stichting Phoneo in Roemenië.
Ook is er een zendelinge die kinderwerk doet in Roemenië bij dezelfde stichting.
De andere familie woont in Epe en werkt bij Jeugd met een Opdracht op Heidebeek In
Heerde.
Tijdens verlofperiodes kunnen de zendelingen verblijven in het woonhuis van ons gebouw.
Ook enkele bevriende zendelingen maken gebruik van ons zendingshuis.
 We ondersteunden acties van Dorcas (voedselactie voor Oost-Europa en Afrika), Open Doors
en Kerk in Actie (wederopbouw Syrië).
 Overleg met Bestuurders / Leiders van andere Evangelische Gemeenten in Drachten.
.

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw met zaalruimte voor de zondagse samenkomsten,
vergaderingen en koffiedrinken na de dienst.
© Evangelische Gemeente Jozua, juni 2020.