Begroting vastgesteld door Bestuur & Leidersteam

Begroting 2020 Begroot Begroot Werkelijk
jaar 2020 jaar 2019 jaar 2018
LASTEN
Gastsprekers -2.700,00 -2.700,00 -2.725,95
Zending -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00
Overige giften (betaald) -100,00 -100,00 0,00
Betaald voor derden 0,00 0,00 -12.852,15
Keuken en huishouding -2.650,00 -2.200,00 -2.033,63
Kleine inventaris -400,00 -400,00 -363,83
Algemene kosten -4.400,00 -3.250,00 -2.795,06
Gemeentewerk -3.500,00 -2.850,00 -2.491,79
Onderhoud gebouw & installaties -2.200,00 -2.700,00 -2.079,00
Binnenschilderwerk 0,00 0,00 -360,40
Reservering onderhoud gebouw -1.500,00 0,00 -931,20
Energie -9.000,00 -9.000,00 -7.237,91
Onderhoud muziekinstallatie etc. -200,00 -250,00 -54,88
Rente hypotheek -10,00 -200,00 -271,62
Afschrijvingen -10.000,00 -10.000,00 -9.679,87
Diverse lasten 0,00 0,00 0,00
Totaal lasten -42.500,00 -40.250,00 -50.477,29
BATEN
Tienden & giften 33.500,00 33.500,00 32.399,64
Offers (collectes) 4.500,00 5.000,00 4.103,60
Overige giften 300,00 0,00 0,00
Offers & giften onderhoudsfonds 3.000,00 3.000,00 858,20
Tienden, giften & offers 42.800,00 41.500,00 37.361,44
Teruggaaf energiebelasting 1.500,00 0,00 1.698,00
Ontvangen voor derden 0,00 0,00 12.852,15
Rente 0,00 0,00 10,21
Overige inkomsten 0,00 0,00 1.448,47
Diverse baten 0,00 0,00 573,12
Totaal baten 42.800,00 41.500,00 53.943,39
RESULTAAT POSITIEF 300,00 1.250,00 3.466,10

EVANGELISCHE GEMEENTE JOZUA DRACHTEN FINANCIEEL VERSLAG 2018

RESULTATENREKENING 2018 Werkelijk Begroot Werkelijk
jaar 2018 jaar 2018 jaar 2017
LASTEN
Gastsprekers -2.725,95 -1.600,00 -1.640,90
Zending -6.600,00 -6.600,00 -6.420,00
Overige giften (betaald) 0,00 -200,00 -1.066,02
Betaald voor derden -12.852,15 0,00 -14.017,58
Keuken en huishouding -2.033,63 -1.810,00 -2.054,41
Kleine inventaris -363,83 -500,00 -726,45
Algemene kosten -2.795,06 -3.600,00 -3.086,36
Gemeentewerk -2.491,79 -3.200,00 -1.745,12
Onderhoud gebouw & installaties -2.079,00 -2.200,00 -2.260,13
Binnenschilderwerk -360,40 0,00 -2.898,90
Reservering onderhoud gebouw -931,20 -1.750,00 -36.179,02
Energie -7.237,91 -9.000,00 -7.027,58
Onderhoud muziekinstallatie etc. -54,88 -250,00 -439,20
Rente hypotheek -271,62 -480,00 -507,63
Afschrijvingen -9.679,87 -6.000,00 -4.889,73
Diverse lasten 0,00 0,00 0,00
TOTAAL LASTEN -50.477,29 -37.190,00 -84.959,03
BATEN
Tienden & giften 32.399,64 32000,00 34.058,64
Offers (collectes) 4.103,60 5000,00 3.854,82
Overige giften (ontvangen) 0,00 0,00 0,00
Offers & giften onderhoudsfonds 858,20 1750,00 35.693,30
Tienden, giften & offers 37.361,44 38750,00 73.606,76
Teruggaaf energiebelasting 1.698,00 0,00 1.834,00
Ontvangen voor derden 12.852,15 0,00 14.017,58
Rente 10,21 0,00 31,09
Overige inkomsten 1.448,47 0,00 2.165,00
Diverse baten 573,12 0,00 671,83
TOTAAL BATEN 53.943,39 38.750,00 92.326,26
RESULTAAT 3.466,10 1.560,00 7.367,23

Vastgesteld door bestuur en leidersteam: 16-04-2019

Toelichting:                    
Het boekjaar loopt van 1  januari tot en met 31 december.
Bovenstaande begroting geeft inzicht in de voorgenomen bestedingen voor het boekjaar 2020.