Begroting vastgesteld door Bestuur & Leidersteam 18-december-2018

EVANGELISCHE GEMEENTE JOZUA DRACHTEN
FINANCIEEL VERSLAG 2018
Begroting  2019
Begroot Begroot Werkelijk
jaar 2019 jaar 2018 jaar 2017
LASTEN
Gastsprekers -2.700,00 -1.600,00 -1.640,80
Zending -6.600,00 -6.600,00 -6.420,00
Overige giften (betaald) -100,00 -600,00 -1.066,02
Betaald voor derden 0,00 0,00 -14.017,58
Keuken en huishouding -2.050,00 -1.810,00 -2.054,41
Kleine inventaris -400,00 -500,00 -726,45
Algemene kosten -3.250,00 -3.595,00 -3.086,36
Gemeentewerk -3.350,00 -3.200,00 -1.745,12
Onderhoud gebouw & installaties -2.700,00 -2.200,00 -2.260,13
Niet begroot onderhoud gebouw 0,00 0,00 -2.898,80
Reservering onderhoud gebouw 0,00 -3.000,00 -36.179,02
Energie -9.000,00 -9.000,00 -7.027,58
Onderhoud muziekinstallatie  etc. -250,00 -250,00 -439,20
Rente hypotheek -350,00 -480,00 -507,63
Afschrijvingen -10.000,00 -6.000,00 -4.889,73
Diverse lasten 0,00 0,00 0,00
Totaal lasten -40.750,00 -38.435,00 -84.959,03
BATEN
Tienden & giften 33.500,00 32.000,00 34.058,64
Offers (collectes) 5.000,00 5.000,00 3.854,82
Overige giften 0,00 0,00 0,00
Offers & giften onderhoudsfonds 3.000,00 3.000,00 35.693,30
Tienden, giften & offers 41.500,00 40.000,00 73.606,76
Teruggaaf energiebelasting 0,00 0,00 1.834,00
Ontvangen voor derden 0,00 0,00 14.027,58
Rente 0,00 0,00 31,09
Overige inkomsten 0,00 0,00 2.165,00
Diverse baten 0,00 0,00 671,83
Totaal baten 41.500,00 40.000,00 92.326,26
RESULTAAT POSITIEF 750,00 1.565,00 7.367,23

EVANGELISCHE GEMEENTE JOZUA DRACHTEN FINANCIEEL VERSLAG 2017

Resultatenrekening 2017
Werkelijk Begroot Werkelijk
jaar 2017 jaar 2017 jaar 2016
LASTEN
Gastsprekers -1.640,90 -1.600,00 -1.587,50
Zending -6.420,00 -6.420,00 -6.420,00
Overige giften (betaald) -1.066,02 -600,00 -500,00
Betaald voor derden -14.017,58 0,00 -13.320,77
Keuken en huishouding -2.054,41 -1.950,00 -1.436,10
Kleine inventaris -726,45 -300,00 -251,98
Algemene kosten -3.086,36 -3.345,00 -3.608,57
Gemeentewerk -1.745,12 -2.200,00 -2.440,37
Onderhoud gebouw & installaties -2.260,13 -2.200,00 -2.158,64
Niet begroot onderhoud gebouw -2.898,90 0,00 0,00
Reservering onderhoud gebouw -36.179,02 0,00 -30.734,68
Energie -7.027,58 -9.000,00 -7.265,44
Onderhoud muziekinstallatie  etc. -439,20 -250,00 -53,65
Rente hypotheek -507,63 -650,00 -703,82
Afschrijvingen -4.889,73 -6.000,00 -4.280,54
Diverse lasten 0,00 0,00 -4,49
TOTAAL LASTEN -84.959,03 -34.515,00 -74.766,55
BATEN
Tienden & giften 34.058,64 28.500,00 30.274,54
Offers (collectes) 3.854,82 4.100,00 4.877,51
Overige giften (ontvangen) 0,00 0,00 930,00
Offers & giften onderhoudsfonds 35.693,30 3.000,00 29.187,20
Tienden, giften & offers 73.606,76 35.600,00 65.269,25
Teruggaaf energiebelasting 1.834,00 0,00 1.663,00
Ontvangen voor derden 14.017,58 0,00 13.320,77
Rente 31,09 0,00 40,58
Overige inkomsten 2.165,00 0,00 585,00
Diverse baten 671,83 0,00 2.106,89
TOTAAL BATEN 92.326,26 35.600,00 82.985,49
RESULTAAT 7.367,23 1.085,00 8.218,94
Vastgesteld door bestuur en leidersteam: 16-04-2018

Toelichting:                    
Het boekjaar loopt van 1  januari tot en met 31 december.
Bovenstaande begroting geeft inzicht in de voorgenomen bestedingen voor het boekjaar 2019.
Omdat er op het moment van vaststelling van de begroting onzekerheid bestond of de regeling
“Teruggaaf Energiebelasting” in 2019 wordt voortgezet, is hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen.